تعداد مقالات: 1462
1451. وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 7-19

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ بهناز نصیری خوزانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


1452. ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 21-28

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی


1455. ارایه روشی نوین جهت انتخاب بهینه شاخص های مرتبط با پوشش زمین به منظور شناسایی جزایر حرارتی شهری، با بکارگیری داده های سنجش از دور

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 57-72

نیکروز مستوفی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد؛ علیرضا وفایی نژاد؛ مهدی رمضانی؛ امیرهومن حمصی


1456. بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مـسکونی در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 73-91

مهدی بازرگان؛ محمد اجزاء شکوهی


1457. تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 93-112

فائزه شجاع؛ محمود خسروی؛ علی اکبر شمسی پور


1459. بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی