تعداد مقالات: 1498
76. اشاره

دوره 4، شماره 16، زمستان 1374، صفحه 2-5

مهدی مدیری


77. اشاره

دوره 4، شماره 15، پاییز 1374، صفحه 2-6

مهدی مدیری


78. اشاره

دوره 4، شماره 14، تابستان 1374، صفحه 2-5

مهدی مدیری


79. اشاره

دوره 4، شماره 13، بهار 1374، صفحه 2-5

مهدی مدیری


80. اشاره

دوره 3، شماره 12، زمستان 1373، صفحه 2-5

مهدی مدیری


81. اشاره

دوره 3، شماره 11، پاییز 1373، صفحه 2-3

مهدی مدیری


82. اشاره

دوره 3، شماره 10، تابستان 1373، صفحه 2-4

مهدی مدیری


83. اشاره

دوره 3، شماره 9، بهار 1373، صفحه 2-4

مهدی مدیری


84. اشاره

دوره 2، شماره 8، زمستان 1372، صفحه 2-4

مهدی مدیری


85. اشاره

دوره 2، شماره 7، تابستان 1372، صفحه 2-6

مهدی مدیری


86. اشاره

دوره 2، شماره 6، زمستان 1371، صفحه 2-5

مهدی مدیری


87. اشاره

دوره 2، شماره 5، تابستان 1371، صفحه 2-5

مهدی مدیری


88. اشاره

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 2-3

مهدی مدیری


89. اشاره

دوره 1، شماره 2، زمستان 1369، صفحه 2-3

مهدی مدیری


91. مدلسازی آسیب پذیری ساختمان های شهری با استفاده از روش های دلفی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)

دوره 23، شماره 91، پاییز 1393، صفحه 5-20

یاسر ابراهیمیان قاجاری؛ علی اصغر آل شیخ؛ مهدی مدیری؛ رضا حسنوی؛ مرتضی عباسی


92. ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه

دوره 23، شماره 92، زمستان 1393، صفحه 5-21

نجمه نیسانی سامانی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک


93. ارزیابی پتانسیل تصاویر سنجنده OLI در تفکیک شش رقم گندم ایرانی با استفاده از کتابخانه ی طیفی

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 5-26

بهنام بیگدلی؛ محمدجواد ولدان زوج؛ یاسر مقصودی مهرانی


95. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه آب شهری

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 5-16

حمید باقری؛ محمدرضا ملک؛ علی اسماعیلی؛ مهدیه قدسی نژاد


97. آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

دوره 25، شماره 97، بهار 1395، صفحه 5-13

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی


98. بهبود طبقه بندی طیفی-مکانی تصاویر ابرطیفی با به کارگیری اطلاعات مکانی در انتخاب نشانه ها

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 5-14

داود اکبری؛ عبدالرضا صفری؛ سعید همایونی


99. استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 5-18

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی