تعداد مقالات: 1418
153. پهنه بندی آمایشی با استفاده از مدل های ANP و AHP جهت توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان اشنویه

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 19-34

مجتبی یمانی؛ فاطمه یوسفی؛ انور مرادی؛ موسی عباسی؛ محسن برزکار


154. جغرافیاى سیاسى جهان اسلام چشم انداز آینده - قسمت اول

دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 13-17

سید یحیی صفوی


155. بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران

دوره 17، شماره 66، تابستان 1387، صفحه 14-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده


157. حاشیه‏ نشینى و امنیت

دوره 16، شماره 64، زمستان 1386، صفحه 8-10

بهمن کارگر


160. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت سوم)

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 10-14

سید یحیی صفوی


161. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 26-31

سید یحیی صفوی


162. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1385، صفحه 6-9

سید یحیی صفوی


163. اشاره ‏اى به ملاحظات جغرافیایى کشورهاى همجوار

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 6-9

سید یحیی صفوی


165. مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و دوم)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1384، صفحه 7-8

سید یحیی صفوی


166. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و یکم)

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 7-8

سید یحیی صفوی


168. مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم)

دوره 14، شماره 53، بهار 1384، صفحه 11-13

سید یحیی صفوی


169. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت نوزدهم)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 12-14

سید یحیی صفوی


170. مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت هجدهم)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 5-8

سید یحیی صفوی


171. نگرشى بر نحوه زایش تراس هاى تکتونیکى (تراس هاى رودخانه ‏اى)

دوره 13، شماره 50، تابستان 1383، صفحه 8-12

مریم بیاتی خطیبی


172. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفدهم)

دوره 13، شماره 49، بهار 1383، صفحه 6-10

سید یحیی صفوی


174. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت پانزدهم)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 7-9

سید یحیی صفوی


175. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهاردهم)

دوره 12، شماره 46، تابستان 1382، صفحه 10-13

سید یحیی صفوی