تعداد مقالات: 1418
176. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت سیزدهم)

دوره 12، شماره 45، بهار 1382، صفحه 9-11

سید یحیی صفوی


177. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 5-8

سید یحیی صفوی


178. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1381، صفحه 7-9

سید یحیی صفوی


179. جغرافیای نظامی – قسمت دهم

دوره 11، شماره 42، تابستان 1381، صفحه 8-12

سید یحیی صفوی


180. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی – قسمت نهم

دوره 11، شماره 41، بهار 1381، صفحه 6-8

سید یحیی صفوی


181. نقشه کشی ژئومورفولوژی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 7-12

معصومه رجبی


182. ارزیابی نیازهای مسکن با استفاده از GIS

دوره 10، شماره 39، پاییز 1380، صفحه 6-12

رسول قربانی (مترجم)


183. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت ششم)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1380، صفحه 8-10

سید یحیی صفوی


184. مقدمه ای برجغرافیای نظامی قسمت پنجم

دوره 10، شماره 37، بهار 1380، صفحه 17-20

سید یحیی صفوی


185. تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای قسمت سوم

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 9-13

حمید مالمیریان (مترجم)


186. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهارم)

دوره 9، شماره 35، پاییز 1379، صفحه 4-6

سید یحیی صفوی


187. جغرافیای نظامی (قسمت سوم)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1379، صفحه 6-13

سید یحیی صفوی


189. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی تعاریف و کلیات (قسمت اول)

دوره 8، شماره 32، زمستان 1378، صفحه 4-7

سید یحیی صفوی


190. ضبط و آشکارسازی بعد سوم با فتوگرامتری زمین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1378، صفحه 6-8

خسرو خواجه (مترجم)


192. مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت دوم)

دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 5-13

حمید مالمیریان (مترجم)


193. اصول طراحی تصاویر جغرافیایی در محیط GIS

دوره 8، شماره 29، بهار 1378، صفحه 6-13

علی اکبر رسولی


194. مفهومی تازه برای مثلث بندی هوایی رقومی اتوماتیک

دوره 7، شماره 28، زمستان 1377، صفحه 6-11

حمید عنایتی (مترجم)


195. اجرای یک تطبیق سه بعدی برای عکسبرداری رقومی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1377، صفحه 12-18

امیر سعید همایی نژاد


196. روش تعیین موقعیت DGPS

دوره 7، شماره 26، تابستان 1377، صفحه 7-13


197. تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت پنجم)

دوره 7، شماره 25، بهار 1377، صفحه 9-18

حمید مالمیریان (مترجم)


199. تعیین دمای مؤثر جهت طراحی اقلیمی در مناطق شمالی و جنوبی خوزستان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 6-10

حسین عساکره؛ سعید موحدی