تعداد مقالات: 1418
32. اشاره: روند تحولات جدید در دورکاوى شهرى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 2-8

مهدی مدیری


33. قلم، سطر و اثر

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 2-33

مهدی مدیری


34. اشاره: دورکاوى و کیفیت محیطى شهر

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 2-10

مهدی مدیری


36. اشاره: ژنرالیزاسیون نقشه ‏هاى کاداستر براساس ترسیم تطبیقى

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 2-8

مهدی مدیری


37. چکیده و فرموله کردن مدل ژنرالیزاسیون

دوره 18، شماره 69، بهار 1388، صفحه 2-12

مهدی مدیری


39. توسعه یک هستان شناسی جغرافیایی برای استفاده در کاربردهای نظامی

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 5-17

لیلا ثروتی؛ محمدرضا ولوی؛ مریم حورعلی


45. مدل ها و جست و جو در یک GIS مکانی - زمانی

دوره 16، شماره 62، تابستان 1386، صفحه 2-13

مهدی مدیری


46. کنترل و پردازش اطلاعات جغرافیایى از راه دور

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 2-9

مهدی مدیری


47. ره‏ آورد سپهر

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 2-25

مهدی مدیری


50. انتقال عددى معکوس در سیستم ‏هاى تصویر نقشه

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 2-8

مهدی مدیری