دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ

آرش زندکریمی؛ داود مختاری؛ شیدا زندکریمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31479

چکیده
  در راستای برداشت دقیق دادههای بارش به عنوان مهمترین ورودی مدلسازی‌های هیدرولوژیکی، شبکه‌ی باران‌سنجی نقش اساسی را ایفا می‌کند. با طراحی شبکه‌ی بارانسنجی بهینه می‌توان با حداقل هزینه و عدم اطمینان داده‌های بارش را برداشت نمود. به منظور بهینه‌یابی ایستگاه‌های باران‌سنجی روش‌های متفاوتی ارایه شده که در این میان روش‌های زمین ...  بیشتر