نویسنده = مصطفی کرمپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

دوره 27، شماره 105، بهار 1397، صفحه 199-217

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا