نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی


2. تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 41-48

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ وحید ویسی