نویسنده = ایران غازی
بررسی و ارزیابی بافت فرسوده شهر ایلام با رویکرد مدیریت بحران زلزله

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 111-126

امیر محمودزاده؛ ایران غازی؛ مریم عسکری


نقش آموزش زنان در توسعه پایدار انسانى

دوره 14، شماره 54، مرداد 1384، صفحه 20-25

ایران غازی؛ رضا مختاری ملک آبادی


تحلیلى بر مدیریت منابع آب کشاورزى برخوار

دوره 13، شماره 50، مرداد 1383، صفحه 13-20

ایران غازی؛ رحیم سلیمی جزی


مدیریت محیط در فیروزآباد

دوره 11، شماره 42، مرداد 1381، صفحه 44-46

ایران غازی؛ بابک اجتماعی