نویسنده = علی حنفی
شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 7-20

مهدی مدیری؛ زهرا علی بخشی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی


تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 24-29

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ سعید احمدی