نویسنده = حمید ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تکنیک های مختلف طبقه بندی شی گرا در استخراج کاربری اراضی از تصاویر ماهواره آیکونوس

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 205-215

سعید سلمانی؛ حمید ابراهیمی؛ کیوان محمد زاده؛ خلیل ولیزاده کامران