نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر فجایع طبیعی

دوره 21، شماره 81، بهار 1391، صفحه 58-65

رستم صابری فر


2. شهرنشینى بى رویه و پیامدهاى اجتماعى - فرهنگى آن

دوره 14، شماره 56، زمستان 1384، صفحه 39-42

رستم صابری فر


3. اصول اساسى توسعه پایدار

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 41-46

رستم صابری فر (مترجم)