نویسنده = �������������� ��������
پیش بینی ضرایب تصحیح کننده چگالی اتمسفری با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 39-54

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ امیر عبدالملکی؛ مسعود دهواری


ارزیابی روش های تعیین وضعیت ماهواره ها با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره

دوره 30، شماره 119، آذر 1400، صفحه 99-119

سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی؛ سیده سمیرا طالبی


ارزیابی رویکردهای ترکیبی برای تعریف دیتوم در پایش شبکه های ژئودتیکی کلاسیک

دوره 29، شماره 114، شهریور 1399، صفحه 21-35

زهرا بنی مصطفوی؛ سعید فرزانه؛ محمدعلی شریفی