نویسنده = محمدامین قنادی
تعداد مقالات: 1
1. تولید مدل رقومی ارتفاعی زمین با استفاده از تصاویرسنتینل-1 و تکنیک تداخل سنجی راداری

دوره 27، شماره 108، زمستان 1397، صفحه 109-121

محمدامین قنادی؛ حمید عنایتی؛ الهه خصالی