نویسنده = غلامرضا لطیفی
پیش بینی تغییرات کاربری زمین با استفاده از شبکه های عصبی و GIS

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 22-26

غلامرضا لطیفی؛ محمد حسین کاظمی اندریان


ضرورت ‏ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت دوم)

دوره 18، شماره 70، مرداد 1388، صفحه 59-64

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی


ضرورت‏ ها و چالش ‏هاى تغییر پایتخت در ایران (قسمت اوّل)

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1388، صفحه 41-44

غلامرضا لطیفی؛ علیرضا سامانی


عمران از دیدگاه ابن خلدون

دوره 9، شماره 35، آبان 1379، صفحه 45-50

غلامرضا لطیفی