نویسنده = علی شماعی
نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران

دوره 22، 86-1، مرداد 1392، صفحه 67-73

علی شماعی؛ محمد مهدی ابراری