نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 5
2. نقش مدیریت یکپارچه شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی شهر تهران

دوره 22، 86-1، تابستان 1392، صفحه 67-73

علی شماعی؛ محمد مهدی ابراری