نویسنده = مصطفی کریمی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 211-222

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی