نویسنده = ���������� ������������ ����������
اقلیم و معماری شیراز

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 64-67

بهنام مغانی رحیمی؛ زهرا پربار


بازار سنتى کازرون از گذشته تا امروز

دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 57-59

علی سلطانی؛ بهنام مغانی رحیمی


بررسى پتانسیل‏ هاى توریستى شیراز و ارائه راهکارهایى به منظور تقویت آن

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 78-82

محمود مهدی نژاد؛ بهنام مغانی رحیمی