نویسنده = علیرضا وفایی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

دوره 26، شماره 101، بهار 1396، صفحه 61-71

بی بی مریم سجادیان جاغرق؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ