نویسنده = حسین صرامی
گردشگری خانه های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا

دوره 21، 84-1، اسفند 1391، صفحه 66-69

محبوبه خسروی نژاد؛ سید اسکندر صیدائی؛ حسین صرامی


آب‏ هاى جوان

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 42-44

زکیه حیدری؛ حسین صرامی


ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران

دوره 15، شماره 60، بهمن 1385، صفحه 36-39

حسین صرامی؛ حسینعلی کاظمی


جزیره گرمایى

دوره 14، شماره 56، بهمن 1384، صفحه 43-49

حسین صرامی؛ لیلا سلکی


کلیات مسائل روستایی ایران

دوره 9، شماره 36، بهمن 1379، صفحه 60-64

حسین صرامی


علیت محیطی، جغرافیا

دوره 8، شماره 30، مرداد 1378، صفحه 50-56

حسین صرامی