نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 6
1. گردشگری خانه های دوّم و روابط متقابل شهر و روستا

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 66-69

محبوبه خسروی نژاد؛ سید اسکندر صیدائی؛ حسین صرامی


2. آب‏ هاى جوان

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 42-44

زکیه حیدری؛ حسین صرامی


3. ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 36-39

حسین صرامی؛ حسینعلی کاظمی


4. جزیره گرمایى

دوره 14، شماره 56، زمستان 1384، صفحه 43-49

حسین صرامی؛ لیلا سلکی


5. کلیات مسائل روستایی ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 60-64

حسین صرامی


6. علیت محیطی، جغرافیا

دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 50-56

حسین صرامی