نویسنده = احمد تقدیسی
بررسی تطبیقی مکتب کارکردگرایی در جغرافیا با سایر مکاتب جغرافیایی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1390، صفحه 7-12

احمد تقدیسی؛ زهرا هدایتی مقدم


کاربرد تکنولوژى RS و GIS در مدیریت آبیارى زمین‏ هاى کشاورزى

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 26-32

احمد تقدیسی؛ صدیقه کیانی؛ فرناز ابوالحسنی؛ زهرا سلطانی


نقش گردشگرى در اشتغال زایى

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 20-23

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی


نقش صنایع کارگاهى «کوچک» در توسعه روستایى (مطالعه موردى: شهرستان شهرضا)

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 20-27

احمد تقدیسی؛ بیژن رحمانی؛ مسعود مهدوی؛ رحمت اله منشی زاده