نویسنده = هیوا علمی زاده
تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 35-41

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده


کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج

دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 63-67

هیوا علمی زاده