نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

دوره 19، شماره 75، پاییز 1389، صفحه 35-41

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده


3. کاربرد ژئومرفولوژى در توسعه و محدودیت شهر کرج

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 63-67

هیوا علمی زاده