نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى

دوره 20، شماره 78، تابستان 1390، صفحه 50-57

احمد پور احمد؛ محمد کمیلی


2. مدل‏ سازى معادلات ساختارى در برنامه ‏ریزى شهرى

دوره 19، شماره 76، زمستان 1389، صفحه 10-16

احمد پور احمد؛ ایرج قاسمی


3. جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى

دوره 19، شماره 75، پاییز 1389، صفحه 22-28

احمد پور احمد؛ رحمان جهانی دولت آباد


4. گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 47-55

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی


5. کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 18-21

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد