نویسنده = ������ ���������� ��������
کاربرد مدل‏ هاى خطى ساده در برنامه ‏ریزى شهرى

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 50-57

احمد پور احمد؛ محمد کمیلی


مدل‏ سازى معادلات ساختارى در برنامه ‏ریزى شهرى

دوره 19، شماره 76، بهمن 1389، صفحه 10-16

احمد پور احمد؛ ایرج قاسمی


جهانى شدن و تأثیر آن بر ساختار اجتماعى، اقتصادى و کالبدى شهرهاى اسلامى

دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 22-28

احمد پور احمد؛ رحمان جهانی دولت آباد


گذار از حومه ‏نشینى به ایجاد شهرهاى جدید

دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 47-55

احمد پور احمد؛ سید مجدالدین زندوی


کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

دوره 15، شماره 58، مرداد 1385، صفحه 18-21

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد