نویسنده = حسینعلی کاظمی
نقش گردشگرى در اشتغال زایى

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 20-23

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی


مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 83-85

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی


ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران

دوره 15، شماره 60، بهمن 1385، صفحه 36-39

حسین صرامی؛ حسینعلی کاظمی


ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 9-14

حمید رضا وارثی؛ حسینعلی کاظمی