نویسنده = حسینعلی کاظمی
تعداد مقالات: 4
1. نقش گردشگرى در اشتغال زایى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 20-23

احمد تقدیسی؛ حسینعلی کاظمی


2. مکان یابى نوشهرها در ایران با تأکید بر بهارستان

دوره 19، شماره 73، بهار 1389، صفحه 83-85

سید اسکندر صیدائی؛ حسینعلی کاظمی


3. ارزیابى کارکرد شهرهاى جدیدایران

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 36-39

حسین صرامی؛ حسینعلی کاظمی


4. ارزیابى کارکرد شهرهاى جدید منطقه اصفهان با تأکید بر بهارستان

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 9-14

حمید رضا وارثی؛ حسینعلی کاظمی