نویسنده = مهرداد حسینی
روند تغییر و تحولات اقلیم ‏شناسى دیرینه تا امروز

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 86-90

مهرداد حسینی؛ ناصر ملکی؛ فرخ مطلبی فر


پیش ‏بینى سیل و روش هاى پیشگیرى از آن

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1387، صفحه 28-29

مهرداد حسینی؛ عباس شمس الهی


مطالعه و بررسى مدیریت سیل و راهکارهاى کاهش خسارات ناشى از سیل

دوره 16، شماره 63، آبان 1386، صفحه 35-38

مهرداد حسینی؛ فرخ مطلبی فر