نویسنده = محمود مهدی نژاد
بررسى پتانسیل‏ هاى توریستى شیراز و ارائه راهکارهایى به منظور تقویت آن

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 78-82

محمود مهدی نژاد؛ بهنام مغانی رحیمی


نقش مدیریت شهرى در توسعه پایدار

دوره 16، شماره 62، مرداد 1386، صفحه 28-33

محمود مهدی نژاد؛ رضا مختاری ملک آبادی


چالش هاى صنعت توریسم درایران

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 53-57

محمود مهدی نژاد؛ محسن سقایی