نویسنده = احمد جواهری
معرفى و ارزیابى کیفى داده ‏هاى لیدار

دوره 18، شماره 69، اردیبهشت 1388، صفحه 24-27

احمد جواهری؛ علی محمد پور


بررسى کیفیت پارامترهاى مشاهداتى IMU و تعیین مقدار دریفت آن

دوره 17، شماره 68، بهمن 1387، صفحه 41-44

هادی باباپور؛ احمد جواهری؛ علی محمد پور