نویسنده = علیرضا آزموده اردلان
سیستم‏ هاى تعیین موقعیت شناورهاى زیر دریایى

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 49-53

علیرضا آزموده اردلان؛ عبدالحسین حاجی زاده


سیستم اطلاعات هیدروگرافى

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 32-35

علیرضا آزموده اردلان؛ کامیار شجاعی


آشنایی با GPS

دوره 3، شماره 11، آبان 1373، صفحه 4-11

علیرضا آزموده اردلان


طراحی بخش ارتباط سیستم اطلاعات جغرافیایی با کاربر

دوره 2، شماره 8، بهمن 1372، صفحه 27-27

علیرضا آزموده اردلان


مبحثی در خودکارسازی ترازیابی

دوره 2، شماره 6، بهمن 1371، صفحه 41-43

علیرضا آزموده اردلان


نکته ای چند در بکارگیری صحیح روش کمترین مربعات

دوره 2، شماره 5، مرداد 1371، صفحه 20-29

علیرضا آزموده اردلان


تصاویر ماهواره ای در خدمت اطفای حریق چاه های نفت کویت

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1371، صفحه 4-5

علیرضا آزموده اردلان


انتخاب گیرنده GPS برای مقاصد نقشه برداری

دوره 1، شماره 3، مرداد 1370، صفحه 24-32

علیرضا آزموده اردلان


برآورد هزینه نقشه برداری با GPS

دوره 1، شماره 3، مرداد 1370، صفحه 40-43

علیرضا آزموده اردلان


تعیین ارتفاع ارتومتریک با استفاده از GPS

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1369، صفحه 38-43

علیرضا آزموده اردلان