نویسنده = علی براتیان
تعداد مقالات: 5
1. پیامدهاى زیستى تغییرات اقلیم

دوره 16، شماره 63، پاییز 1386، صفحه 26-28

علی براتیان


2. جایگاه علم اقلیم ‏شناسى دربرنامه ‏ریزى شهرى

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 46-53

محسن مددی؛ علی براتیان


3. مکانیسم بارورى ابرها

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 15-18

علی براتیان


4. بررسی سینوپتیکی خشکسالی در استان همدان

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 19-24

علی براتیان


5. ارزیابی تبخیر و تعرق در استان همدان

دوره 10، شماره 40، زمستان 1380، صفحه 61-64

علی براتیان؛ زهره مریانجی