نویسنده = عباسعلی صالح آبادی (مترجم)
کاربرد سونارهاى پهلو نگر هیدروگرافى

دوره 15، شماره 58، مرداد 1385، صفحه 28-30

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


جزر و مد پدیده ای پیچیده

دوره 12، شماره 48، بهمن 1382، صفحه 25-27

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


ژئودزی جاذبه

دوره 12، شماره 46، مرداد 1382، صفحه 18-23

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


شکل زمین

دوره 10، شماره 39، آبان 1380، صفحه 39-43

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


بهره گیری از فناوری جدید در هیدروگرافی

دوره 10، شماره 38، مرداد 1380، صفحه 11-18

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


روزی که GPS آسمان ها را تسخیر می کند

دوره 6، شماره 23، آبان 1376، صفحه 62-64

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


پیشرفت های اخیر نقشه برداری کنترلی ژئودتیک جهت احداث تونل های بزرگ

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1376، صفحه 45-50

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


GPS، نقشه ها و مهندسی نقشه برداری

دوره 5، شماره 19، آبان 1375، صفحه 30-35

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


تعیین موقعیت عوارض با GPS

دوره 5، شماره 18، مرداد 1375، صفحه 41-42

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


کاربرد فتوگرامتری رقومی فواصل نزدیک در یک پروژه کشتی سازی

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1375، صفحه 6-10

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


مزایای کاربرد سیستم GPS همراه با Glonass

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1375، صفحه 17-22

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


به سوی کارآیی بیشتر در کاربرد داده های ارتفاع سنجی راداری

دوره 4، شماره 16، بهمن 1374، صفحه 33-42

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


سیستم ارتفاعی دوگانه جهت سطح مبنای NAD-83

دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1374، صفحه 12-14

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


نتایج جدید از پروازهای عکسبرداری به همراه سیستم GPS

دوره 4، شماره 13، اردیبهشت 1374، صفحه 15-20

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


کاربرد روش کینماتیک GPS جهت مثلث بندی در کشور فنلاند

دوره 3، شماره 12، بهمن 1373، صفحه 35-48

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)