نویسنده = �������� ���������� (����������)�� ��������������
تعداد مقالات: 18
1. کاربرد سونارهاى پهلو نگر هیدروگرافى

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 28-30

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


2. جزر و مد پدیده ای پیچیده

دوره 12، شماره 48، زمستان 1382، صفحه 25-27

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


3. ژئودزی جاذبه

دوره 12، شماره 46، تابستان 1382، صفحه 18-23

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


4. شکل زمین

دوره 10، شماره 39، پاییز 1380، صفحه 39-43

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


5. بهره گیری از فناوری جدید در هیدروگرافی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1380، صفحه 11-18

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


6. روزی که GPS آسمان ها را تسخیر می کند

دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 62-64

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


7. پیشرفت های اخیر نقشه برداری کنترلی ژئودتیک جهت احداث تونل های بزرگ

دوره 6، شماره 21، بهار 1376، صفحه 45-50

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


9. GPS، نقشه ها و مهندسی نقشه برداری

دوره 5، شماره 19، پاییز 1375، صفحه 30-35

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


10. تعیین موقعیت عوارض با GPS

دوره 5، شماره 18، تابستان 1375، صفحه 41-42

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


11. کاربرد فتوگرامتری رقومی فواصل نزدیک در یک پروژه کشتی سازی

دوره 5، شماره 17، بهار 1375، صفحه 6-10

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


12. مزایای کاربرد سیستم GPS همراه با Glonass

دوره 5، شماره 17، بهار 1375، صفحه 17-22

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


13. به سوی کارآیی بیشتر در کاربرد داده های ارتفاع سنجی راداری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1374، صفحه 33-42

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


16. سیستم ارتفاعی دوگانه جهت سطح مبنای NAD-83

دوره 4، شماره 13، بهار 1374، صفحه 12-14

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


17. نتایج جدید از پروازهای عکسبرداری به همراه سیستم GPS

دوره 4، شماره 13، بهار 1374، صفحه 15-20

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)


18. کاربرد روش کینماتیک GPS جهت مثلث بندی در کشور فنلاند

دوره 3، شماره 12، زمستان 1373، صفحه 35-48

عباسعلی صالح آبادی (مترجم)