نویسنده = حمید مالمیریان (مترجم)
تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره‏ اى (قسمت هفدهم)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1383، صفحه 47-49

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت شانزدهم)

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 18-22

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت پانزدهم)

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1383، صفحه 26-30

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت چهاردهم)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1382، صفحه 42-45

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایى و ماهواره ‏اى (قسمت سیزدهم)

دوره 12، شماره 47، آبان 1382، صفحه 10-18

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دوازدهم)

دوره 12، شماره 46، مرداد 1382، صفحه 14-17

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دهم)

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1382، صفحه 41-44

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت دهم

دوره 11، شماره 44، بهمن 1381، صفحه 9-12

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت نهم

دوره 11، شماره 43، آبان 1381، صفحه 21-24

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هشتم

دوره 11، شماره 42، مرداد 1381، صفحه 19-23

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای – قسمت هفتم

دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1381، صفحه 9-12

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت ششم)

دوره 10، شماره 40، بهمن 1380، صفحه 24-31

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت پنجم)

دوره 10، شماره 39، آبان 1380، صفحه 21-24

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت چهارم)

دوره 10، شماره 38، مرداد 1380، صفحه 40-44

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت سوم)

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1380، صفحه 47-52

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای قسمت سوم

دوره 9، شماره 36، بهمن 1379، صفحه 9-13

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت دوم)

دوره 9، شماره 35، آبان 1379، صفحه 7-10

حمید مالمیریان (مترجم)


تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی و ماهواره ای (قسمت اول)

دوره 9، شماره 34، مرداد 1379، صفحه 20-23

حمید مالمیریان (مترجم)


مبانی و اصول سنجش از دور قسمت پنجم

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1379، صفحه 19-28

حمید مالمیریان (مترجم)


مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت چهارم)

دوره 8، شماره 32، بهمن 1378، صفحه 8-10

حمید مالمیریان (مترجم)


مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت سوم)

دوره 8، شماره 31، آبان 1378، صفحه 9-13

حمید مالمیریان (مترجم)


مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت دوم)

دوره 8، شماره 30، مرداد 1378، صفحه 5-13

حمید مالمیریان (مترجم)


مبانی و اصول سنجش از دور (قسمت اول)

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1378، صفحه 48-52

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هشتم)

دوره 7، شماره 28، بهمن 1377، صفحه 44-51

حمید مالمیریان (مترجم)


تهیه نقشه های موضوعی با تصاویر ماهواره ای (قسمت هفتم)

دوره 7، شماره 27، آبان 1377، صفحه 50-57

حمید مالمیریان (مترجم)