نویسنده = م.ح. رامشت
تحلیل مجازی فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:50000

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1382، صفحه 12-21

م.ح. رامشت؛ - نوجوان؛ - انتشاری