نویسنده = ������������ ������������
ماه تنها قمر زمین

دوره 9، شماره 35، آبان 1379، صفحه 26-33

علیرضا اوسطی


انسان و محیط زیست

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1379، صفحه 29-34

علیرضا اوسطی


سیستم های اسکنینگ سنجش از دور

دوره 4، شماره 15، آبان 1374، صفحه 14-19

علیرضا اوسطی