نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 4
1. ماه تنها قمر زمین

دوره 9، شماره 35، پاییز 1379، صفحه 26-33

علیرضا اوسطی


2. انسان و محیط زیست

دوره 9، شماره 33، بهار 1379، صفحه 29-34

علیرضا اوسطی


3. سیستم های اسکنینگ سنجش از دور

دوره 4، شماره 15، پاییز 1374، صفحه 14-19

علیرضا اوسطی


4. دورکاری و تهیه نقشه های موضع نگاری (توپوگرافی)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1373، صفحه 57-64

علیرضا اوسطی