نویسنده = ���������� (����������)�� ����������
تعداد مقالات: 11
3. تصورات نجومی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1377، صفحه 28-34

فاطمه رضیعی (مترجم)


4. تحلیل شبکه بندی در طراحی کاربری اراضی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1377، صفحه 24-26

فاطمه رضیعی (مترجم)


5. تهیه نقشه از بزرگترین زمین لرزه دوران اخیر

دوره 7، شماره 25، بهار 1377، صفحه 61-64

فاطمه رضیعی (مترجم)


6. خورشید

دوره 6، شماره 24، زمستان 1376، صفحه 34-38

فاطمه رضیعی (مترجم)


7. کاربرد GIS در برنامه ریزی چشم انداز

دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 42-45

فاطمه رضیعی (مترجم)


8. مطالعه خاک و فرسایش آن در سطح جهان

دوره 6، شماره 21، بهار 1376، صفحه 4-7

فاطمه رضیعی (مترجم)


9. روش های تشکیل مدل دیجیتالی برای ترانسفر نقاط

دوره 5، شماره 20، زمستان 1375، صفحه 45-50

فاطمه رضیعی (مترجم)


11. کاربردهای شهری GIS

دوره 4، شماره 16، زمستان 1374، صفحه 12-21

فاطمه رضیعی (مترجم)