دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
گزارش کشف غار زردابیه شاهرود

عبدالکریم قریب (نویسنده)؛ سید محسن کریمی نیا (گزارش)

دوره 5، شماره 18 ، مرداد 1375، ، صفحه 48-49

چکیده
  در تاریخ 21/1/74 که برای بازدید از غارهای استان سمنان به این استان عزیمت کردیم و در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود صحبت از غاری واقع در محل زردآبیه شد و به همراهی آقای دکتر احمد نخلی (مشاور عالی سازمان انرژی اتمی) و آقای مهندس سیدمحسن کریمی­ نیا ( استاد زمین شناسی دانشگاه شاهرود) برای مطالعه غار مزبور رفتیم ولی متأسفانه در جستجوهای خود نتوانستیم ...  بیشتر