نویسنده = علیرضا آزموده اردلان (مترجم)
مروری بر روش های تفاضلی GPS

دوره 3، شماره 12، بهمن 1373، صفحه 6-8

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


روشی جدید به منظور بهینه سازی شبکه نقشه برداری

دوره 3، شماره 11، آبان 1373، صفحه 40-43

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


روش صحرایی کنترل و سرشکنی خطاهای پیمایش

دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1373، صفحه 24-29

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


بکارگیری بردارهای GPS در سرشکنی به منظور متراکم سازی شبکه (توسط T.Vincenty )

دوره 3، شماره 9، اردیبهشت 1373، صفحه 44-47

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


ترکیب اطلاعات GPS و ترازیابی دقیق به منظور مطالعه در نشست زمین

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1371، صفحه 26-32

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)


نکته ای در تعیین آزیموت نجومی دقیق

دوره 1، شماره 2، بهمن 1369، صفحه 60-62

علیرضا آزموده اردلان (مترجم)