نویسنده = حسن شمسی
1. GPS در نقشه برداری (2)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1371، صفحه 14-18

حسن شمسی


3. GPS در نقشه برداری

دوره 1، شماره 4، بهار 1371، صفحه 33-39

حسن شمسی


7. تاریخ نقشه برداری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1369، صفحه 4-15

حسن شمسی


8. تاریخ نقشه برداری در جهان

دوره 1، شماره 1، بهار 1369، صفحه 4-16

حسن شمسی