نویسنده = حسن شمسی
GPS در نقشه برداری (2)

دوره 2، شماره 5، مرداد 1371، صفحه 14-18

حسن شمسی


GPS در نقشه برداری

دوره 1، شماره 4، اردیبهشت 1371، صفحه 33-39

حسن شمسی


تاریخ نقشه برداری در ایران

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1369، صفحه 4-15

حسن شمسی


تاریخ نقشه برداری در جهان

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1369، صفحه 4-16

حسن شمسی