دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
اندازه گیری زمینه - آگاه تشابه خطوط سیر مبتنی بر الگوریتم MOPSO و نظریه فازی

بهنام تشیع؛ محمد شریف

دوره 27، شماره 106 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.32330

چکیده
  در سال‌های اخیر، مطالعه رفتار اشیاء نقطه‌ای و تجزیه و تحلیل خطوط‌سیر آن‌ها در علوم مختلف، بویژه در علوم اطلاعات مکانی[1]، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. مطالعاتمذکوربه درک صحیح الگوهای رفتاری-حرکتی این اشیاء کمک شایانی می‌کنند. نحوه حرکت اشیاء تا حد زیادی متأثر از زمینه‌ای است که حرکت در آن صورت می‌پذیرد. به همین دلیل،تحلیل ...  بیشتر