نویسنده = �������� �������� ������������ (����������)�� ��������
تعداد مقالات: 5
3. معرفى Geo-Info سیستم اطلاعات زمینى بزرگ مقیاس در کشور لهستان

دوره 16، شماره 62، تابستان 1386، صفحه 68-70

اشرف عظیم زاده ایرانی (مترجم)


4. ارزیابی تشابهات مکانی در پایگاه اطلاعات جغرافیایی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1385، صفحه 15-21

اشرف عظیم زاده ایرانی (مترجم)


5. پرهیز از کاربرد نامناسب داده های مکانی دو روش هشدار به کاربران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 36-38

اشرف عظیم زاده ایرانی (مترجم)