نویسنده = علی اکبر دماوندی
پایش مکانی خشکسالی کشاورزی از طریق سری های زمانی شاخص های NDVI و LST داده های MODIS (مطالعه موردی: استان مرکزی)

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 115-126

علی اکبر دماوندی؛ محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اکبر نوروزی


بررسی کاربردهای سنجش از دور در ارزیابی و پایش تخریب سرزمین و بیابان زایی

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 115-128

محمد رحیمی؛ علی اکبر دماوندی؛ وحید جعفریان