نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
2. آشکارسازی تغییرات پوشش/کاربری منطقه طالقان با استفاده از سنجش از دور

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 29-31

واحد کیانی؛ جهانگیر فقهی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ افشین علیزاده شعبانی