نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه الگوریتم های شئ گرا در استخراج پهنه های آبی با تصاویر ماهواره سنتینل

دوره 29، شماره 115، پاییز 1399، صفحه 21-34

محمد حسین رضایی مقدم؛ کیوان محمدزاده؛ مجید پیشنماز احمدی