نویسنده = حسنعلی فرجی سبکبار
خدمات GIS در میادین نفتی با محوریت سکوهای موبایل

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 39-42

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سعید آزادی قطار


تله ژئواینفورماتیک و سامانه اطلاعات جغرافیایی در راه اندازی سامانه های مدیریت بحران

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 36-41

حسنعلی فرجی سبکبار؛ مهدی مدیری؛ رحیم علی عباسپور؛ سعید رحیمی


خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 22-29

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سعید آزادی قطار؛ عبدالعلی رضائی