نویسنده = ���������������� ��������������
بررسى بوم سازگان و جغرافیاى زیستى پارک ملى کلاه قاضى

دوره 18، شماره 70، مرداد 1388، صفحه 48-53

سعیده جوانمردی؛ علیرضا پور خباز؛ حمیدرضا پورخباز