نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
2. بررسى بوم سازگان و جغرافیاى زیستى پارک ملى کلاه قاضى

دوره 18، شماره 70، تابستان 1388، صفحه 48-53

سعیده جوانمردی؛ علیرضا پور خباز؛ حمیدرضا پورخباز