دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
تحلیل فضایی و بهینه سازی شبکه ی ایستگاه های باران سنجی استان کردستان با استفاده از واریانس خطای کریجینگ

آرش زندکریمی؛ داود مختاری؛ شیدا زندکریمی

دوره 27، شماره 105 ، خرداد 1397، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.31479

چکیده
  در راستای برداشت دقیق دادههای بارش به عنوان مهمترین ورودی مدلسازی‌های هیدرولوژیکی، شبکه‌ی باران‌سنجی نقش اساسی را ایفا می‌کند. با طراحی شبکه‌ی بارانسنجی بهینه می‌توان با حداقل هزینه و عدم اطمینان داده‌های بارش را برداشت نمود. به منظور بهینه‌یابی ایستگاه‌های باران‌سنجی روش‌های متفاوتی ارایه شده که در این میان روش‌های زمین ...  بیشتر

ارزیابی استفاده از الگوریتم های فازی در افزایش دقت نقشه های کاربری اراضی استخراج شده با روش های پردازش شیءگرا

بختیار فیضی زاده؛ مجتبی پیرنظر؛ آرش زندکریمی؛ حسن عابدی قشلاقی

دوره 24، شماره 94 ، شهریور 1394، ، صفحه 107-117

https://doi.org/10.22131/sepehr.2015.14480

چکیده
  د‌‌رراستای هدف استخراج سریع نقشه‌‌های کاربری اراضی،تکنولوژی سنجش ازد‌‌وربه عنوان یک فناوری کارآمد‌‌شناخته شد‌‌ه که باارائه تصاویرماهواره‌‌ای امکا ن استخراج نقشه‌‌های کاربری اراضی رافراهم می آورد‌‌. سنجش ازد‌‌ورباارائه تصاویرماهواره‌‌ا ی با قد‌‌رت زمانی متفاوت مد‌‌لسازی وپایش تغییرات محیطی راممکن ساخته که این ...  بیشتر