نویسنده = مجتبی قدیری معصوم
سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 93-112

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید افشاری


بررسی روند تاریخی صدور سند مالکیت مسکونی روستایی در ایران

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 36-43

مجتبی قدیری معصوم؛ سهیلا ایرانخواه خانقاه


اثرات مثبت و منفى فناورى اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایى

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 34-41

آئیژ عزمی؛ مجتبی قدیری معصوم


مکان یابى محل دفن زباله‏ هاى جامد شهرى به روش تحلیل فضایى معیارهاى چندمتغیره

دوره 17، شماره 67، آبان 1387، صفحه 35-46

مجتبی قدیری معصوم؛ حسن کریم زاده؛ بهمن صحنه


توسعه پایدار کشاورزى (زراعت و باغدارى) با تأکید بر پایدارى منابع آب مطالعه موردى: دهستان کوهین

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 35-39

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد مهدی ضیا نوشین؛ مسعود مهدوی